نام استان تعداد کل کارگاه های سال 1399 تعداد کارگاه های به حد نصاب رسیده نسبت کارگاه های تشکیل شده به کل تعداد اعضای مجازی استان متوسط مراجعه هر عضو به سایت در سال99 نفر ساعت آموزش برگزار شده
فارس 78 60 76.92 % 2494 14.13 6416
نام استان تعداد کل کارگاه های سال 1400 تعداد کارگاه های به حد نصاب رسیده نسبت کارگاه های تشکیل شده به کل تعداد اعضای مراکز ثابت استان تعداد اعضای جدید تعداد اعضای تمدیدی متوسط مراجعه هر عضو به سایت در سال1400 نفر ساعت آموزش برگزار شده
فارس 379 356 93.93 6401 3898 2503 19.72 30224
فارس 379 356 93.93 30224

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت