نام استان تعداد کل کارگاه های سال 1399 تعداد کارگاه های به حد نصاب رسیده نسبت کارگاه های تشکیل شده به کل تعداد اعضای مجازی استان متوسط مراجعه هر عضو به سایت در سال99 نفر ساعت آموزش برگزار شده
فارس 79 61 77.22 % 2492 14.13 6424

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت